Pro koho jsou výukové materiály určeny?

Výukové materiály jsou přizpůsobeny specifickým vzdělávacím potřebám dětí.

Pro rodiče a jejich děti

 • S pervazivními vývojovými poruchami

  Dětský autismus, Atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom
 • S vývojovou dysfázií a opožděním vývojem řeči

  Expresivní i receptivní vývojová dysfázie, logopedické vady řeči - dyslálie
 • S poruchou pozornosti a soustředění

  ADHD a ADD
 • S mentální retardací

 • S domácím vzděláváním

  "domškoláků" i s individuálním vzdělávácím plánem
 • S neurotypickým vývojem

  děti bez diagnóz, s typickým psychomotorickým vývojem
 • Žijících v zahraničí

Pro odborníky

 • Školská poradenská pracoviště

  Speciálně pedagogická centra a Pedagogicko psychologické poradny
 • Pedagogy

  Mateřské, základní, praktické i speciální školy
 • Pobytová zařízení se specializovanou péčí

  denní stacionáře, chráněná bydlení
 • Pomáhající a neziskové organizace

  Terapeutická pracoviště se speciálizovanou péčí pro ranou intervenci, neziskové organizace o.p.s., z.s.
 • Specializované profese a přímou péči

  Klinické logopedy, psychology, terapeutické pracovníky, pedagogické a osobní asistenty