Obchodní podmínky

Vážení a milý návštěvníci,

Prosím, přečtěte si dále uvedený text velmi pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.

 

Obchodní podmínky

KDO JSEM a KDE MNĚ můžete KONTAKTOVAT

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba.

Prodávajícím je Mgr. Eva Hufová, IČO: 05186447

Dobrovského 47, 56301 Lanškroun, Česká republika,

vedený v evidenci Odboru Obecního živnostenského úřadu Mětský úřad Lanškroun

č.j.: OŽU/22077/2016/HKv/253.2.1-22083

 • 1
  Pro on-line komunikaci, kterou preferuji na emailové adrese: info@porozumimautismu.cz
 • 2
  Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: info@porozumimautismu.cz
 • 3
  písemně na adrese: Eva Hufová, Dobrovského 47, Lanškroun 56301, Česká republika

Obchodní podmínky

 • Předmět koupě
  Předmětem koupě jsou zábavně vzdělávací elektronické materiály, více informací o jednotlivých produktech najdete v části E-shop. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
 • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy pro Českou republiku jsou uzavírány v českém jazyce.
 • Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu www.porozumimautismu.cz v sekci E-shop. Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Cena, způsob platby a dodání
  Prodejní formulář vždy obsahuje informace o Vás, objednávaném produktu, koncové ceně bez DPH, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o způsobu doručení
 • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Důrazně dbám na ochranu Vašich soukromých údajů a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Přijímám technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
 • Produkty
  Označení produktu (zboží) a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném místě e-shopu webovém rozhraní www.porozumimautismu.cz. Ráda bych Vás upozornil, že mé produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Všechny mé produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely mají charakter zábavných materiálů, nejsem jakkoliv odpovědná za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na celé řadě dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti a zdravotního stavu dítěte. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka.
 • Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění
  Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 OP. Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy naleznete v čl. 6 a čl. 7 OP. Samozřejmě si můžete stáhnout formulář odstoupení od smlouvy nebo reklamace.
 • Garance vrácení peněz
  Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@porozumimautismu.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na mou emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr. Více se dozvíte v čl. 11 OP.

PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Eva Hufová

IČO 05186447

Prodávající není plátcem DPH

Pro prodej výukových materiálů s použitím internetu

 

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení a ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej výukových zábavně vzdělávacích produktů v elektronické podobě a ebooků prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba Mgr. Eva Hufová, se sídlem Dobrovského 47, 56301 Lanškroun, Česká republika, IČ: 05186447, v evidenci Obecního živnostenského odboru Městského úřadu Lanškroun, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“)
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 • Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách porozumimautismu.cz prodávajícího a platí pro prodej produktů v elektronické podobě a e -booků.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, že je cena konečná (nejsem plátce DPH), je uvedeno na uvedených internetových stránkách prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
  • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, konečné ceně, způsobu úhrady kupní ceny a údaje o doručení. U online produktů nejsou účtovány náklady na dodání. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo „Koupit“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
  • Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva, resp. Příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
  • Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob (maloobchodní prodej do 1000 kusů), o čemž bude zákazník informován.
  • Užívací právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím (stažením).
  • Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání a stažení vzdělávacích produktů je třeba splnit technické požadavky a mít příslušný aktualizovaný software, který stažení produktu umožní.

 

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

 

Cena

 • Cena produktů je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího porozumimautismu.cz a je konečná, protože prodávající není plátcem DPH. Cena je vždy uvedena i v prodejním formuláři.
 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu.

Měna

 • Prodávající přijímá platby v měně CZK. Cena v této měně je zobrazena v prodejním formuláři.

 

Způsob úhrady

 • Cenu produktu hradí zákazník bezhotovostním převodem na základě uzavřené objednávky na účet prodávajícího, který bude zaslán na emailovou adresu, kterou zákazník vyplnil

v objednávkovém formuláři.

Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

 • Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření objednávky, není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

Dodáním produktu (vzdělávacích výukových materiálů a ebooků) se rozumí zaslání odkazu na stažení produktu ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

Odkaz ke stažení zakoupeného produktu je zákazníkovi poslán, až po spárování a připsání platby na účet prodávajícího.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Vzdělávací produkty podléhají právní ochraně dle autorského práva a obsahují autorská práva a licencovanou grafiku dalších osob. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. Zákazník je povinen se seznámit s podmínkami k použití, které jsou součástí, každého vzdělávacího produktu, které zákazník zakoupí.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději 14 dní od nákupu a to písemnou formou směřovanou na adresu prodávajícího, nebo na email info@porozumimautismu.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu). Odstoupení od smlouvy je možné pouze do okamžiku, než kupující zahájí stažení předmětu koupě.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně nakoupeného produktu z webového rozhraní www.porozumimautismu.cz. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy naleznete na konci těchto VOP.

 • Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účel této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • Prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 14 dní po doručení podkladů k platbě
 • Porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §1914 a ž 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt při převzetí nemá vady, které by omezili funkčnost vzdělávacího produktu. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
  • Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí produktu.
  • Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese info@porozumimautismu.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení kopie dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informování emailem.
  • Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
  • Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovaného internetovému prohlížeči, či nenainstalovanému softwaru pro stažení a spuštění produktu, které není schopen ovlivnit.
  • Populárně naučné materiály (produkty) obsahují grafické návrhy, návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci a použití produktů v praxi.

 

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
  • Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@porozumimautismu.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.
  • Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na mou emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
  • Všechny mé produkty, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti návrhu, jsou pouze návody a doporučení, nejsem jakkoliv odpovědná za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi. Váš úspěch je odvislý na řadě dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, obětavosti a zdravotního stavu dětí apod.
  • Ráda bych Vás upozornila, že informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohu nahradit odbornou pomoc a péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k dané problematice.
  • Nepřijímám žádnou zodpovědnost ani závazky za přesnost, obsah, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytuji na mých stránkách a nenesu odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek vašeho použití (nebo nemožnosti použití) mých webových stránek, nebo vašeho využití (nebo nevyužití) informací a nástrojů poskytovaných na mých stránkách a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1.1. Jako prodávající plně respektuji důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete mně. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

  1.2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne pomocí emailu na adresa info@porozumimautismu.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  1.3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

  Dále zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

  1.4. Uplatnění práva na přístup a opravu
  Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte mně prosím obratem na info@porozumimautismu.cz, kde jsem Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

  1.5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
  Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohl informovat o produktech a službách mých nebo mých partnerů, zjistit Váš názor na ně, případně připravovat pro vás personalizované zprávy na základě vaší reakce na mých webech nebo v e-mailech. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.

  Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu. V případě SMS odesláním zprávy na kontaktní email.

  1.6. Automaticky získané osobní údaje
  Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z  protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy.

  Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

  1.7. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
  Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Jasně, chápu.“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

  Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

  Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

  Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

  Typ

  Název

  Účel

  Expirace

  hosting

  Wedos

  hosting

  dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

  Cookies třetích stran

  Google Analytics

  Získání statistických informací

  Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

  Cookies třetích stran

  SmartSupp

  Chat zákaznické podpory

  Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

   

   

   

   

  1.8. Sdělené osobní údaje
  Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

  1.9. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
  Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívám technologii double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašlu zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedu, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

  1.10. Zpracovávání osobních údajů

  Správcem osobních údajů jsem já osobně:
   Mgr. Eva Hufová, Dobrovského 47, 56301 Lanškroun, Česká republika, IČ: 05186447, v evidenci Živnostenského odboru Městského úřadu Lanškroun.

  Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):

  Pavel Janíček, se sídlem Nad Paloučkem 1716, Beroun, IČ: 04782267 (poskytovatel softwaru)
  Lucie Haberlová, Jana Výravy 71, 517 71 České Meziříčí, Česká republika, IČ: 87374081 (poskytovatel softwaru)

  Bc. Iva Skalická, Na Větru 789, 563 01 Lanškroun, IČ: 70140600 (učetní podklady)
  Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681
  Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5
  • Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@porozumimautismu.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.czhttp://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.
  • Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, ve kterých spotřebitel nevyužije svého práva podle odst. 11.3, budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
  • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  • Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 7. 2016.

 

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

DODAVATEL

  Eva Hufová

  Dobrovského 47

  56301 Lanškroun, Česká republika

  IČ: 05186447

 

ZÁKAZNÍK

Jméno a příjmení/ Název společnosti

 

Ulice, číslo popisné

 

Město, PSČ

 

Telefon

 

Email

 

Číslo bankovního účtu

 

 

INFORMACE O PRODUKTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------

Datum a podpis zákazníka